english language slovak language
EEG biofeedback je účinný v 60-90% prípadov podľa obtiažnosti problému.Poruchy pozornosti, sústredenia, učenia, správania a podobné problémy, syndróm ADHD/ADD (atention deficit hyperactivity deprivation)
Tieto poruchy väčšinou nemajú iba jednu príčinu a jediný príznak: koľko mentálnych funkcií môžeme definovať, toľko je možné nájsť rôznych dysfunkcií. Ide o syndrómy príznakov, ktoré sa môžu líšiť či vyskytovať spoločne, majú však spoločného menovateľa: oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy (CNS).
Dnes sa už všeobecne uznáva biologická podstata týchto porúch je potvrdená deficitmi mozgového tkaniva, štruktúry i funkcií. Tiež nové metódy nápravy sú nasmerované na biologickú podstatu týchto dysfunkcií.
Príznaky ADHD/ADD
Dieťa je:

 • roztržité, nesústredené, nepozorné;
 • jeho pozornosť je kolísavá, bez zjavnej príčiny;
 • máva často výkyvy nálad a najmä vo výchove;
 • ľahko sa dá vyrušiť z činnosti akýmkoľvek podnetom;
 • nie je odolné voči vplyvu vedľajších, rušivých podnetov;
 • akoby nedokázalo rozlíšiť čo je dôležité a čo nie, „dávajú pozor na všetko.“

  Napríklad doma pri vypracovávaní domácich úloh sa nesústredia na úlohu, ale ich pozornosť púta nielen čokoľvek v detskej izbe, ale aj to, čo sa deje za oknom na ulici. Niekedy naopak pozornosť dieťaťa prilipne na jednom pútavom predmete a dlho ju nedokážu odpútať a sústrediť sa na niečo iné;
  - pri riešení problému používa stále jeden spôsob; nedokáže alebo s veľkými problémami prechádza na iný ( napr. pri striedaní príkladov na sčítanie a odčítanie stále sčítavajú);
  - takéto dieťa býva tiež charakterizované ako netrpezlivé; Úlohy a činnosti, ktoré si vyžadujú väčšie sústredenie, trpezlivosť, prípadne trvajú dlhší čas, nedokážu väčšinou vôbec vykonať.
  Aj hru, ktorá vyžaduje dlhšie sústredenie, trpezlivosť (napríklad skladanie zložitého „puzzle“), nedokáže dokončiť, často na neúspech reaguje afektom, agresiou;
  - je ľahko unaviteľné;
  - pokyny je potrebné niekoľkokrát opakovať;
  S poruchami pozornosti, ale aj pamäti súvisí to, že na pokyny reagujú tieto deti oneskorene, je potrebné pokyny niekoľkokrát opakovať, a napriek tomu si ich niekedy vzápätí nepamätajú.
  Učiteľom sa zdá, že deti „majú niečo s ušami“, že nerozumejú, čo je od  nich vyžadované, alebo že sú neposlušné. Mnohokrát sa dieťa snaží, ale jedinou odmenou mu býva označenie leňocha s nedostatočnou motiváciou, asociála alebo problematického jedinca. Zaujímavosťou je, že mnohé špecifické symptómy v správaní detí s ADHD sú podobné prejavom v správaní detí výnimočne nadaných a talentovaných.

  Možnosti riešenia:
  1. Farmakoterapia – poznáme veľké množstvo liekov a vitamínových doplnkov stravy ktoré dokážu potlačiť symptómy, neriešia však konkrétne príčiny – oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy.

  2. Konkrétny špeciálno – pedagogický zásah - nácvik konkrétnych zručností a odstraňovanie jednotlivých príznakov
  3. EEG biofeedback

  Výsledky EEG biofeedback terapie v liečbe príčin a symptómov ADHD/ADD syndrómu:
  • V priebehu terapie nervová sústava postupne vyzrieva. V súvislosti s tým sa zvyšuje spontánna nervová regulácia: ustupuje impulzivita a roztržitosť, nepokoj či agresivita sa regulujú.
  • Správanie sa upokojí, zlepší sa sebaovládanie, posilní sa vôľa. Zvýši sa odolnosť voči stresu. Zlepšia sa aj medziľudské vzťahy. Zlepšenie schopnosti a výkonnosti tiež zvýši jedincovi jeho sebadôveru a sebaúctu, ktoré bývajú pri rôznych dysfunkciách pochopiteľne znížené. Zlepšia sa aj kognitívne funkcie: u detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti, niekoľko štúdií poukázalo na štatisticky významné zvýšenie IQ. (Rôzne štúdie o 5 – 20 bodov – záleží na individuálnych faktoroch, veku a pod. Ide o štatistické priemery – väčšina prípadov sa zlepší mierne, niektoré prípady o 20 bodov..)

  Poruchy spánku

  Spánok je dobou „údržby a opráv“ nervových bunkových sietí užívaných pre pamäť, riešenie problémov a učenie, nekvalitný alebo nedostatočný spánok má za následok únavu, zmeny nálady, zhoršenie kognitívnych funkcií, stres... Poruchy spánku sú typickou indikačnou skupinou pre EEG biofeedback terapiu.
  Vďaka EEG biofeedback terapii vymiznú postupne problémy so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie.

  Ďalšie aplikácie

  • Chronické bolesti hlavy – migrény – príznaky ustupujú až miznú.
  • Úzkosti a depresie – nastane zlepšenie nálady, zredukujú sa pocity únavy a slabosti, zlepší sa kontakt s okolím.
  • Všeobecný stres – najmä u detí po rozvode rodičov.
  • Epilepsia - Epileptické záchvaty boli vôbec prvým zdravotným problémom, na ktorý bola metóda EEG biofeedbacku úspešne aplikovaná. Záchvaty majú po terapii nižšiu intenzitu, znižuje sa ich frekvencia, v niektorých prípadoch vymiznú úplne.
  • Prevencia porúch učenia – u detí s odkladom školskej dochádzky je často veľké nebezpečie vzniku poruch učenia alebo niektorého zo syndrómov. EEG biofeedback pomáha pri dozrievaní nervovej sústavy, zlepšuje všetky psychické procesy.

  Kondčný tréning
  EEG biofeedback terapia pomáha športovcom, umelcom a duševne pracujúcim ľuďom dosahovať vrcholové výkony. Pomáha študentom pri prírave na skúšky.

  Program na zlepšenie pamäte
  Tento program ponúka stratégie na zlepšovanie Vašich pamäťových schopností. Pracujeme na princípe TOTE – test – operácia – test – výstup exit.
  Na začiatku absolvujete vstupné testy, ktoré nám ukážu v akom stave sú jednotlivé zložky Vašej pamäte a podľa tohto testu budeme ďalej pracovať.
  Súčasťou programu sú neurofeedback tréningy a lekcie pamäťových stratégií.

  Prevencia burn out syndrómu.
  Syndrómom vyhorenia sú ohrození všetci, ktorí pri práci nedodržiavajú základnú psychohygienu. Psychohygiena je súhrn podmienok potrebných na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti. Sem patrí aj vyrovnaný pomer stresotrov (zaťažujúce faktory) a salutorov (možností riešiť situáciu). Medzi vonkajšie možnosti prevencie syndrómu vyhorenia patrí sociálna opora, dobré medziľudské vzťahy a podmienky v práci ako aj v neposlednom rade kladné hodnotenie od druhých ľudí. V rámci prevencie pred syndrómom vyhorenia máme k dispozícii EEG biofeedback terapiu.
  K syndrómu vyhorenia najčastejšie dochádza v týchto profesiách:
  lekári, zdravotné sestry, zdravotný personál
  psychológovia, psychoterapeuti, psychiatri
  sociálni pracovníci
  učitelia
  policajti
  pracovníci v nápravno - výchovných zariadeniach
  novinári
  politici
  športovci
  kňazi, rehoľníci, kazatelia
  poradcovia v organizačných veciach
  vedúci pracovníci všetkých stupňov
  právnici
  pedagógovia pracujúci s duševne postihnutými deťmi
  vedúci leteckej dopravy, piloti
  podnikatelia, manažéri
  vyjednávatelia, úradníci, sociálni kurátori, a i.

  EEG biofeedback terapia pomáha najmä pri relaxovaní, zlepšení spánku a celkovej oddolnosti voči stresu.

 • © Lienka 2006 - 2020