english language slovak languageHyperaktivita a nepozornosť dieťaťa - riešiteľný problém

16. 04. 2007
Autor: Mgr. Magdaléna Švarcová
Uverejnené na:
http://www.babetko.sk
http://www.nasarodina.sk
http://zena.centrum.sk

Pociťujete niekedy bezmocnosť, vyčerpanie a zúfalstvo, keď sa bezúspešne snažíte primäť dieťa, aby sa sústredilo na úlohu? Tak cítite presne to, čo cíti dieťa nad úlohou!
Áno, v tomto článku bude reč hlavne o ADHD/ADD syndróme. Skratka ADHD pochádza z anglických slov Attention Deficit Hyperactivity Disorder, čo znamená „porucha pozornosti s hyperaktivitou“. U syndrómu ADD táto hyperaktivita chýba – deti sú viac utiahnuté do seba, unikajú z bežného života do denného snenia.
Dieťa, ktoré má poruchu sústredenia či poruchu učenia, je skutočne proti svojej dysfunkcii bezmocné. Cíti sa zúfalo, ak je nútené do toho, čo mu vôbec nejde a hovoria mu, že je lenivé alebo neposlušné , alebo hlúpe, alebo... (doplňte si sami). (PhDr. Jiří Tyl)

Život s hyperaktívnym dieťaťom
Je potrebné si uvedomiť, že porucha pozornosti a hyperaktivita nie sú choroby. Je to stav mozgovej činnosti, spôsob fungovania mozgu. Mozog je z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu, chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Pri poruchách pozornosti sa predpokladá, že systémy mozgu, ktoré sú zapojené do komplexu funkcií súvisiacich s pozornosťou, sú oslabené alebo ešte nezrelé.
Život s dieťaťom s ADHD nás naučí veľa vecí. Naučí nás vlastnému sebaovládaniu a trpezlivosti. Naučí nás, aby sme prejavovali radosť z každého malého úspechu dieťaťa, či už vo vzťahu k učeniu, zvládaniu sociálnych situácií, vo vzťahu k nám. Veď dieťa potrebuje k svojmu správnemu rozvoju pocit, že za ním niekto stojí aj v jeho zlých a neúspešných dňoch. Vtedy nás, rodičov, dieťa potrebuje najviac. Podobne ako keď my potrebujeme súcit a porozumenie, keď sa niečo nedarí nám. (Pokorná 2001)
Pomôcť svojmu dieťaťu s ADHD môžeme vtedy, keď sme o príčinách a náprave tohto syndrómu dobre poučení. Ľudia, ktorí chápu, že problémy dieťaťa spôsobuje biologický stav a nie jeho neposlušnosť, lenivosť alebo azda zlá vôľa, sú lepšie motivovaní. Menej sa hnevajú, že dieťaťu niečo nejde. Viac ocenia jeho kladné stránky, ktoré má i napriek ADHD. Majú lepšie predpoklady na to, aby mu zabezpečili potrebnú pomoc a odbornú nápravu.

Ako pomôcť rodičom a ich dieťaťu zvládnuť tento syndróm?
V prvom rade je potrebná kvalitná a dôsledná psychologická, špeciálno - pedagogická a ak je nevyhnutné, aj neurologická diagnostika.
Na základe tejto diagnostiky je stanovovaná diagnóza. ADHD syndróm je kodifikovaný v medzinárodnej klasifikácii chorôb pod kódom F 90,0; číslo za desatinnou čiarkou označuje rôzne odchýlky a druhy syndrómu. Pri stanovovaní diagnózy je určená aj liečba.

Možnosti liečby detí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti
Farmakoterapia
Ako prvá je ponúknutá rodičovi obvykle farmakoterapia. Pri ADHD sa používa niekoľko druhov liekov. Ide však o liečivá, ktoré zasahujú nielen fyzický, ale aj psychický stav dieťaťa. V 70-80 % zaberú, rodičia hlásia zlepšenie vzťahov v rodine či medzi rovesníkmi, nemusia dieťa tak dlho nútiť k domácim úlohám a pod. Ich vedľajšie účinky sú však veľmi silné a pretrvávajú aj dlho po ich vysadení. Farmakoterapia lieči symptómy, nie však príčinu tohto syndrómu. Preto je potrebné užívať lieky častokrát aj celý život, po vysadení sa okamžite vrátia pôvodné problémové vzorce správania či reakcií.

Behaviorálna terapia
Ďalším možným riešením je kombinácia farmakoterapie a behaviorálnej terapie. Ak sú aplikované súbežne, môžu poskytnúť deťom krátkodobú príležitosť naučiť sa adaptívnemu správaniu (Barkley, 1990). Ako však ukázala Arnettova štúdia, nie je tomu tak práve preto, že účinok methylphenidátu ešte sťažuje normálne adaptívne a primerané správanie (Barabasz, Barabasz, 1996).

EEG biofeedback terapia
Ako nie posledná, ale najúčinnejšia sa nám ponúka EEG biofeedback terapia. Táto terapia je založená na liečení predovšetkým príčin ADHD syndrómu, ktoré môžu byť v určitej časti mozgovej kôry, vo viacerých miestach mozgovej kôry, v oslabenej spolupráci rôznych častí mozgovej kôry, v časovom posune spracovania informácií v rôznych častiach mozgovej kôry, v dezorganizácii podkôrových oblastí, v nedostatočnej aktivácii mozgovej kôry.

Ako EEG biofeedback terapia funguje
Symptómy ADHD/ADD syndrómu majú spoločného menovateľa: oslabené funkcie centrálnej nervovej sústavy (CNS). Ako už samotný názov EEG biofeedback napovedá, pôjde o prácu s centrálnou nervovou sústavou – mozgom.

Aj keď sa to zdá neuveriteľné, náš mozog je lenivý a na druhej strane túži po nových podnetoch a návode ako riešiť jednotlivé problémy alebo si riešenie týchto problémov uľahčiť, či sa len uvoľniť. Z toho plynie, že náš mozog sa rád učí ako nachádzať správne riešenia, zrýchliť a zefektívniť svoju prácu. Musíme mu však ukázať, ako na to.

Hráme hru mysľou
„Učenie mozgu“ prebieha prostredníctvom snímania EEG vĺn vyžarovaných z mozgu. Tieto vlny snímame prostredníctvom troch elektród umiestnených na hlave, ako keď lekár počúva srdce pomocou stetoskopu. Mozgové vlny sa prostredníctvom dômyselného softvérového a hardvérového zariadenia premietajú klientovi do hry, ktorú vidí pred sebou na monitore. Klient ju hrá bez akýchkoľvek nástrojov, klávesnice, myši, joysticku, len svojou mysľou – mozgom :-).
Ak jeho mozog pracuje na správnych vlnových dĺžkach, je odmeňovaný zvukovým signálom a počtom bodov. Ak vlnové dĺžky nie sú správne, úspech v hre mizne, program ho upozorní, ak stráca koncentráciu. Človek zvyčajne nie je schopný spoľahlivo ovplyvniť svoju mozgovú aktivitu, lebo prebieha podvedome. Vďaka EEG biofeedback terapii môžete vidieť svoju mozgovú aktivitu na obrazovke počítača v tisícine sekundy po tom, čo sa objaví. A to vám dáva možnosť ju poznať a ovplyvniť ju systematickým tréningom a prípadne aj zmeniť.

Počas neurofeedback tréningu vlastne oslovujeme mozog (vstupujeme zmyslami do mozgu) a "vyzývame" ho opakovane k produkcii „žiaducich rytmov“ a potlačeniu rušivých. Po tréningu je klient (jeho mozog) schopný automaticky, aj bez tréningu fungovať v takýchto stavoch.

Zmeny v správaní
Prvá pozitívna zmena je obvykle zlepšenie kvality spánku, jeho skľudnenie, čo je zvlášť významné pre pacientov trpiacich rôznymi typmi porúch spánku. Druhou najčastejšou zmenou je zlepšenie pozornosti a koncentračnej pohotovosti. Efektom je postupné zlepšovanie schopnosti učiť sa a pamätať si informácie. Zo začiatku sú tieto zmeny krátkodobé. Po poctivom absolvovaní všetkých tréningov sa stávajú trvalými.
Ak z nejakých príčin viazne dozrievanie mozgu EEG biofeedback môže urýchliť, akoby naštartovarť jeho zrenie. V súvislosti s tým sa zvyšuje spontánna nervová regulácia: ustupuje impulzívnosť a roztržitosť, nepokoj či agresivita sa regulujú. Správanie sa upokojí, zlepší sa sebaovládanie, posilní sa vôľa. Zvýši sa odolnosť voči stresu. Zlepšia sa aj medziľudské vzťahy. Zlepšenie schopnosti a výkonnosti tiež zvýši jedincovi jeho sebadôveru a sebaúctu, ktoré bývajú pri rôznych dysfunkciách pochopiteľne znížené. Zlepšia sa aj kognitívne funkcie: u detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti, niekoľko štúdií poukázalo na štatisticky významné zvýšenie IQ. (Rôzne štúdie o 5 – 20 bodov – záleží na individuálnych faktoroch, veku a pod. Ide o štatistické priemery – väčšina prípadov sa zlepší mierne, niektoré prípady o 20 bodov.) Priemerne je na dosiahnutie efektu potrebných 35 – 40 tréningov aby sa stal trvalým.

Pre koho je EEG biofeedback terapia
Môže sa zdať, že táto terapia je určená hlavne pre tých, ktorí majú problém, či už sa jedná o sústredenie alebo sebaovládanie. Opak je však pravdou. EEG biofeedback je aj pre tých, ktorí chcú zvýšiť svoju mentálnu výkonnosť, zlepšiť pamäť, pozornosť a najmä schopnosť udržať koncentráciu pozornosti. EEG biofeedback terapia je určená širokej verejnosti, pre každého, kto chce pracovať na svojom mozgu a duševnom zdraví a celkovej psychickej kondícii.

EEG biofeedback funguje ako jazda na bicykli – ak sa to raz naučíme, nezabudneme to. Posilňovňa tela – posilňovňa mysle. Je podobná cvičeniu alebo liečeniu mechanickými a fyzikálnymi prostriedkami – masáže, rehabilitácia – s mozgom – zdokonaľovanie a naprávanie kognitívnej flexibility a kontroly. EEG biofeedback terapia je výskumne a prakticky podložená metóda. Pozitívne výsledky terapie sa prejavili hlavne u ADHD/ADD (atention deficit hyperactivity disorder) syndrómoch u detí, poruchách spánku, pri liečení závislostí, posttraumatického šoku a pri rôznych poškodeniach mozgu. U detí sa EEG biofeedback terapiou dajú úspešne liečiť aj špecifické poruchy učenia a rôzne neurotické poruchy. Rozširuje sa aj liečba medikamentózne neliečiteľných epilepsií. Výskumníci tiež preukázali, že výkony sa zlepšili aj u hudobníkov či golfistov.

EEG biofeedback sa dá využívať aj ako zlepšovanie psychickej kondície pre duševne pracujúcich profesionálov, ako prípravu na skúšky či zlepšenie imunitného systému. Táto terapia je účinná aj pri zlepšovaní vrcholových športových či umeleckých výkonov. Úspešnosť terapie je u rôznych neuropsychických porúch 65-85% v závislosti od závažnosti poruchy. Určite to nie je liečba zázračná a nevyrieši všetky problémy. Ideálne je však začať práve týmto spôsobom, lebo ak ju pacient toleruje, vyhneme sa farmakoterapii a výsledky sú trvalé.

Jediným dôležitým predpokladom úspešnej liečby je vôľa pacienta riešiť svoj problém.

Mgr. Magdaléna Švarcová
www.lienka.org

© Lienka 2006 - 2020